ตำแหน่งงานว่าง

 

เนื่องด้วย บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ผลิตสินค้า

เกี่ยวกับ Rubber Compound กำลังขยายงาน ต้องการพนักงานร่วมงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

- อายุ 22-30 ปี
- เชื้อชาติไทย / สัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ / ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษได้
- สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ระยองได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ถ้ามีความรู้ด้าน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

- อายุ 25-35 ปี 
- เชื้อชาติไทย / สัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
- มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์
- มีความละเอียด รอบครอบ

 

         

สวัสดิการ
บริษัท ฯ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น
- ค่าที่พัก
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน
- รถรับส่ง
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
- เงินแสดงความยินดีแก่พนักงานที่สมรส
- ค่ารับขวัญบุตร
- เงินอนุโมทนาการลาอุปสมบท
- เงินมรณะสงเคราะห์ (กรณี บิดา-มารดา-บุตร-คู่สมรส เสียชีวิต)
- เบี้ยขยัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การทัศนาจรประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- เงินรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นประจำปี
- เงินรางวัลสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปี, 10 ปี
- โบนัสปละการปรับค่าจ้างประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯกำหนด
- ค่าจ้างประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯกำหนด

 

  

หลักฐานการสมัครงาน
1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
6. หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น

 

 

ผู้สนใจกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
เลขที่ 111/2 ม.2 ซอยนิคม 13 ต.มะขามคู่
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

 คุณ ธนพินท์  วงศ์ศรีสกุล

โทร: 0-38-893565 , 0-88-203 0380-6 ต่อ 310
แฟกซ์:0-38-893167
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

EB Sticky Cookie Notice

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานที่ดีขึ้น ข้อมูลการเยี่ยมชมของท่านจะถูกเปิดเผยโดยบริษัท ซีออนแอดวานซ์โพลีมิกซ์ จำกัด เท่านั้น